Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

STOCI Kft (1188 Budapest, Vezér u. 77., adószám:12130692-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-467704), továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő aláveti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: https://lurkojatek.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: Adatkezelés
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: STOCI Kft
Székhely:
1188 Budapest, Vezér u. 77.
E-mail cím: info@lurkojatek.hu
Telefon: +36/20-918-9888

Adatvédelemről tömören
STOCI Kft a megrendeléskor megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Adatokat nem gyűjt, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, valamennyi adatvédelemre vonatkozó rendeletet betart. A webáruházban regisztráltak adatait kérésre bármikor törli. Hírlevelet csak önkéntes feliratkozóknak küld, az egyéb híreket Facebook, Instagram oldalán, illetve a saját oldalán teszi közzé.
Telefon beszélgetéseket nem rögzítünk.
Bankkártyás fizetésre webáruházunkban nincs lehetőség, ezért bankkártya adatokat a regisztráltaktól nem kér, ezért az ezzel kapcsolatos adatvédelmi veszély ki van zárva.
A regisztrációkor illetve vásárláskor elkért személyes adatokat, kizárólag a rendelés kézbesítéséhez kérjük el, hogy a futárszolgálat a küldeményt a kért címre és személynek kézbesíthesse.

Fogalmak meghatározása

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   

 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   

 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   

 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   

 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   

 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   

 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

STOCI Kft a személyes adatok

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
a webáruházban leadott megrendelések teljesíthetősége céljából, valamint a vonatkozó információk – a feliratkozottak részére – hírlevélben történő eljuttatása céljából
kizárólag a rendeléshez szükséges adatok gyűjtését
esetenként meghatározott korlátozott ideig tárolva
az integritást és bizalmas jelleget biztosítva és védve
fentieket igazolva

végzi.

ADATKEZELÉSEK

A webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes Adat

Az adatakezelés célja

Felhasználó vezeték- és keresztneve

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges

Felhasználónév

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele

Jelszó

Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

E-mail cím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések eseleges egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

 

*A megrendelés teljesítéséhez nem szükséges jelszóval védett felhasználói fiók létrahozása, ún. „vendégvásárlás” is megvalósítható.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat:
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a célhoz kötöttség elvének betartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
- az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

- tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1188 Budapest, Vezér u. 77. címen,

 • e-mail útján az info@lurkojatek.hu e-mail címen,

 • telefonon a +36 20 918 9888-as telefonszámon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8. Tájékoztatjuk, miszerint

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

1. Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím:
http://www.posta.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@posta.hu

- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
- Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
- Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Az MPL logisztika adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken találja: https://www.posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf

2. Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

PWS Online Web Hosting Bokor & Vizmeg GbR
Kunigundenstr. 35.
91207 Lauf
info@pws-online.host
Tel:004991237016365

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

EGYÉB ADATFELDOLGOZÓK

Egyéb adatfeldolgozó (könyvelés)

Lina 2009 Szolgáltató Bt. 
1148 Budapest
Adria sétány 8 c 3 8
e-mail: lina2009szolgaltatobt@gmail.com

Egyéb adatfeldolgozó (fejlesztés):

Puizl Attila Zoltán
2534 Tát
Móricz Zsigmond utca 7.
Tel.:+36-20-433-2618
e-mail: info@szolgaltatas.net

Egyéb adatfeldolgozó (informatika):

Puizl Attila Zoltán
2534 Tát
Móricz Zsigmond utca 7.
Tel.:+36-20-433-2618
e-mail:
info@szolgaltatas.net

Egyéb adatfeldolgozó (számlázás):

Cégnév: Octonull Kft
1085 Budapest,
József körút 74. I. em. 6.
e-mail:
hello@billingo.hu

Egyéb adatfeldolgozó (Árukereső.hu - Megbízható Bolt Program):

Tájékoztatjuk, hogy az Árukereső.hu oldalról érkező látogatóink, a Megbízható Bolt program keretein belül, az Online Comparison Shopping Kft.-nek a vásárlók e-mail címe és (nem kötelező jelleggel) a vásárolt termék(ek) neve átadásra kerülnek. Az adatok kezelésével kapcsolatban az Online Comparison Shopping Kft. adatvédelmi szabályzata az irányadó.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

Online Comparison Shopping Kft.
cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
adószám: 24868291-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-186759
email: info@arukereso.hu
web:
www.arukereso.hu

 

Cookie-k (sütik) kezelése

- Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 - Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 -Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 - Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 - Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 30 napig tart.

 - Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 - Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 - Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

 

 

 

 

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az indormációs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A § (3) bekezdésben foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkament lezárásáig tartó időszak

Munkamenet azonosító

Használatot elősegítő sütik

A látogató hozzájárulása

A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele

1 év

Sütikre vonatkozó tájékoztatás elfogadása

Google Analytics

A látogató hozzájárulása

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

2 év
1 nap
Session
6 hónap

__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat

 

A Google Analytics alkalmazása

- Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 
- A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 
- A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 
- A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

  Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

  A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

  A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

- Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:


-Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

-tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

-az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton: STOCI Kft., 1188 Budapest, Vezér u. 77.
- e-mail-ben:
info@lurkojatek.hu
- telefonon a +36 20 918 9888-as telefonszámon

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉS

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

Az Érintett jogosult arra, hogy az STOCI Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását a info@lurkojatek.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 1188 Budapest, Vezér u. 77. címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet az STOCI Kft a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket az STOCI Kft a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni

Az Érintett jogosult:

a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);

b) személyes adatainak helyesbítését kérni;

c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);

d) korlátozását kérni adatainak kezelésének;

e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;

f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

g) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;

h) kártérítést igényelni.

a)A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

b)A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c)A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

d)Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 4. tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

e)A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben STOCI Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést, olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f)Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a STOCI Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g)A bírósághoz fordulás joga
Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.

h)A kártérítéshez való jog
Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet. STOCI Kft kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. Az Érintett a kérelmeket STOCI Kft info@lurkojatek.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 1188 Budapest, Vezér u 77. címre küldheti el.

ÉRINTETT TÁJÁKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetettet az adatvédelmi incidensről
Az érintettet nem kell tájékoztatni , ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- adatkezelő megfelelő védelmi intézkedéseket hajtott végre
- adatkezelő további incidenst elhárító intézkedést hajtott végre
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést venne igénybe

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján felügyeleti hatóságnak, kivéve,  ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZKEZELÉS ÉS PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő sérelmüket elsősorban adatkezelő felé jelezzék. Ezt megtehetik:

- postai úton: STOCI Kft., 1188 Budapest, Vezér u. 77.
- e-mail-ben:
info@lurkojatek.hu
- telefonon a +36 20 918 9888-as telefonszámon

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérültek, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről